Statuten

Naam.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig maart negentienhonderdzestig.

Zetel.

Artikel 2.

De vereniging heeft haar zetel in Leiden.

Doel.

Artikel 3.

1. De vereniging heeft ten doel het stimuleren van de belangstelling voor het notariaat en de notariële wetenschap, het bevorderen van de contacten tussen haar leden, notariële studenten onderling en in het algemeen degenen die bij het notariaat betrokken zijn. 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het organiseren van activiteiten als excursies en dergelijke, die verband houden met de notariële wetenschap en praktijk.
  • het regelmatig organiseren van bijeenkomsten voor haar leden,
  • alle andere geoorloofde middelen. 

Leden

Artikel 4.

Leden van de vereniging kunnen zijn personen die staan ingeschreven als student in de notariële opleiding van de Universiteit Leiden.

Baten

Artikel 5. 

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

  • de jaarlijkse contributie van de leden, waarvan het bedrag jaarlijks door het bestuur wordt samengesteld.
  • de bijdragen van de begunstigers,
  • door het bestuur vast te stellen incidentele borrelomslagen,
  • door alle andere baten.

Lidmaatschap

Artikel 6.

1. Het bestuur beslist over de toelating van de leden.

2. Bij niet toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

Artikel 7.

1. Het lidmaatschap eindigt in de gevallen door de wet voorzien in artikel 35 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede door opzegging door het bestuur aan het eind van het verenigingsjaar waarin een lid heeft opgehouden aan het vereiste van artikel 4 te voldoen.

2. Het bestuur besluit niet tot ontzetting van een lid dan na de algemene ledenvergadering gehoord te hebben. 

Artikel 8. 

1. Het bestuur heeft de bevoegdheid leden die verzuimen de jaarlijkse contributie binnen twee maanden te voldoen, te schorsen voor zes maanden.

2. Als het niet-betalende lid binnen de gestelde zes maanden nog niet betaald heeft, is een tweede schorsing van zes maanden mogelijk.

3. Als de contributie na twee schorsingen niet is betaald kan het bestuur het niet-betalende lid op een algemene ledenvergadering ontzetten uit het lidmaatschap. 

4. Tijdens de schorsing is het lid uitgesloten van alle activiteiten die de vereniging organiseert. 

Artikel 9. 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vier personen die jaarlijks door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.

2. De in het vorige lid bedoelde benoeming geschiedt uit een bindende voordracht gedaan door het bestuur. 

3. Aan de voordracht bedoeld in het vorige lid kan het bindende karakter ontnomen worden door een met ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van een algemene ledenvergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

4. De bestuursleden verdelen onmiddellijk aan het begin van hun zittingsperiode de taken van: Deken, Notarius, Schatbewaarder, Assessor en Externe. 

Artikel 10.

1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.

2. Een schorsing die niet binnen twee maanden nadat het besluit ertoe werd genomen gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt bij het verlopen van deze termijn. 

3. Voor besluiten tot ontslag of schorsing is een meerderheid van twee derden der geldig uitgebrachte stemmen vereist in een algemene ledenvergadering waar ten minste twee derden der leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 11.

1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging.

2. Het bestuur is te allen tijde bevoegd zich door één of meer commissies te laten bijstaan.

3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Voorts wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door ten minste twee bestuursleden gezamenlijk.

4. Het bestuur onderhoudt contacten met de andere notariële studenten in Nederland. 

5. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door het college van commissarissen.

6. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuursleden, berust het bestuur bij de overblijvende bestuursleden. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of het enig bestuurslid, berust het bestuur tijdelijk bij één of meer – al dan niet jaarlijks – door de algemene ledenvergadering voor deze situatie aangewezen personen.

Algemene ledenvergadering

Artikel 12. 

1.Bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door het bestuur, zo dijkwijls het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

2. Oproeping geschiedt schriftelijk door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, onder vermelding van de agenda.

3. Oproeping geschiedt minimaal zeven dagen voor de algemene ledenvergadering.

Artikel 13.

Jaarlijks vindt in oktober een algemene ledenvergadering plaats waarop een nieuw bestuur gekozen wordt, nieuwe leden geïnaugureerd worden en het aftredende bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en rekening en verantwoording doet, als bedoeld in artikel 18 van deze statuten. 

Artikel 14.

1. Tot de algemene ledenvergadering hebben toegang de leden en de commissarissen der vereniging, alsmede de ter vergadering te inaugureren nieuwe leden. Over toelating van anderen beslist het bestuur. 

2. Ieder lid dat niet geschorst is heeft in de algemene ledenvergadering één stem.

3. Een lid kan zijn stem door een schriftelijke daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Aan één lid kunnen niet meer dan drie volmachten verleend worden. 

4. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is ieder lid bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel het stemrecht uit te oefenen, mits de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.

5. De algemene ledenvergadering is bevoegd bij huishoudelijk reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene ledenvergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.

6. Stemmen die voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel zijn uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Artikel 15.

1. De Deken of zijn plaatsvervanger en de Notarius of zijn plaatsvervanger treden op de algemene ledenvergadering op als voorzitter en secretaris.

2. Tenzij de voorzitter anders wenst geschieden stemmingen mondeling.

3. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat een besluit genomen is, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het besluit, tenzij over een schriftelijk vastgelegd voorstel wordt gestemd. 

4. Voorzover de wet of statuten niet anders bepalen geschiedt besluitvorming bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

5. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.

Commissarissen

Artikel 16. 

1. De vereniging kent een raad van commissarissen overeenkomstig het bepaalde in artikel 47 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, welk orgaan wordt aangeduid als: college van commissarissen. Dit college bestaat uit ten minste drie personen en wordt door de algemene ledenvergadering op voordracht van het zittende college van commissarissen benoemd uit gedechargeerde bestuursleden. De commissarissen zijn te allen tijde herbenoembaar. De benoeming geschiedt jaarlijks op de in artikel 13 van deze statuten bedoelde algemene ledenvergadering. 

2. Het college van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de vereniging en met het geven van advies aan het bestuur wanneer dit nodig is naar het oordeel van de bestuurders of de commissarissen.

3. Het bestuur is verplicht aan het college van commissarissen alle gewenste inlichtingen te verschaffen, het college desgewenst de kas en de waarden te vertonen, en inzage van de boeken en de bescheiden de vereniging te geven.

4. Het college van commissarissen is niet bevoegd een bestuurder te schorsen of een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, maar mag wel in deze zin de vergadering adviseren.

5. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar het college van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico’s en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.

6. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit in het college van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene ledenvergadering.

7. In geval van ontstentenis of belet van een of meer commissarissen, berust het toezicht bij de overblijvende commissarissen. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of de enige commissaris, berust het toezicht tijdelijk bij één of meer – al dan niet jaarlijks – door de algemene ledenvergadering voor deze situatie aangewezen personen.

Verenigingsjaar

Artikel 17.

Het verenigingsjaar loopt van één november tot en met éénendertig oktober van het daaropvolgende kalenderjaar.

Boekhouding en Jaarverslag

Artikel 18.

1. Het bestuur der vereniging is verplicht van haar vermogenstoestand zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2. Het bestuur is verplicht jaarlijks en onmiddellijk na afloop van het verenigingsjaar een balans en een staat van baten en lasten van de vereniging op te maken. 

3. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden zeven jaar lang te bewaren. 

4. Het bestuur brengt op de in artikel 13 bedoelde ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet daar rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.

5. Het doen van rekening en verantwoording, als bedoeld in het vorige lid, geschiedt onder overlegging van de nodige bescheiden die tevoren door het college van commissarissen onderzocht zijn. Het college van commissarissen brengt op de algemene ledenvergadering verslag uit van zijn bevindingen bij dit onderzoek. Na goedkeuring door de vergadering déchargeert deze het bestuur bij monde van de Deken van het volgende bestuur.

Statutenwijziging

Artikel 19.

Wijziging der statuten vindt plaats overeenkomstig de daarvoor in het Burgerlijk Wetboek gestelde regels.

Ontbinding

Artikel 20. 

1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering overeenkomstig de regels van artikel 42 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Een eventueel batig saldo na vereffening zal door de algemene ledenvergadering bestemd worden voor een instelling van maatschappelijk belang zoveel mogelijk overeenstemmend met het doel der vereniging. 

Artikel 21.

1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen dat de regels bevat omtrent de inauguratie der leden en de organisatie van de maandelijkse bijeenkomsten alsmede omtrent al die zaken waarvan de algemene vergadering een regeling verlangt. 

2. Het huishoudelijk reglement neemt de regels van de wet en deze statuten in acht.